Våra Styrdokument

På denna sidan hittar du länkar till dokument som ligger till grunden för den verksamhet som vi bedriver på Änglagård Förskola.


 Systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017


 Systematiskt kvalitetsarbete 2015/2016


 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi på Änglagårds förskola vill att alla barn och all personal samt alla föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet. I vår verksamhet tar vi avstånd från alla tendenser till kräkningar och diskriminerande behandling. Den som uppger att hon/han har blivit kränkt måste alltid tas på allvar. Och all personal har ansvar för att ta itu med kränkande och diskriminerande behandling.

Ansvar för likabehandlingsarbetet.

Förskolechefen har ansvar för att underlätta och ge möjlighet till att likabehandlingsarbetet drivs på förskolan. Varje medarbetare har ett eget ansvar för sin delaktighet och att vara aktiv i likabehandlingsarbetet. Varje enskild medarbetare har ett ansvar för att vara aktiv och delaktig i vårt likabehandlings arbete.

Förebyggande arbete.

 • Arbeta efter tydlig värdegrund och tydliga regler.
 • Återkommande samtal om empati och förhållningssätt samt hur man respekterar varandra.
 • Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för barnens fortsatta
 • Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt i det dagliga arbetet med barnen.
 • Att dagligen under lämning och hämtning samtala om hur barn och föräldrar upplever förskolan.
 • Minst en gång per år genomför vi barnsamtal där barnet själv får sätta ord på sin förskolevistelse.

Pedagogiska redskap för det förebyggande arbetet.

 • Närvarande pedagoger och dagliga samtal.
 • Sagor, rim och ramsor.
 • Gruppstärkande aktiviteter.
 • Trygghetsövningar.
 • Prata om olika känslor som är grunden till empatisk förmåga.

Änglagårds förskolas rutiner för upptäckt av diskriminering.

Pedagogernas observationer och barnens och föräldrarnas berättelser är viktiga signaler för oss. Vi ser till att någon av pedagogerna alltid finns i barnens närhet. Medarbetare är skyldiga att reagera på ord eller gärningar som kan avses kränkande.

Direkta åtgärder barn-barn.

När en kränkning har skett:

 1. Agera direkt.
 2. Ta barnen åt sidan var för sig eller tillsammans.
 3. Samtala med de berörda med öppna frågor.
 4. Hjälp barnet att inse det felaktiga samt att be om ursäkt.
 5. Informera Förskolechef.
 6. Informera föräldrar, övrig personal.
 7. Uppföljningssamtal och dokumentation om eventuella åtgärder.

 

Direkta åtgärder vuxen-barn.

När kränkning har skett:

 1. Agera direkt.
 2. Ta den vuxne åt sidan och samtala och fråga hur den har tänkt.
 3. Diskussion mellan personal-personal eller personal-förälder ska ske utan att barn är närvarande.
 4. Informera förskolechef.
 5. Uppföljningssamtal och dokumentation om eventuella åtgärder.

Ansvar och dokumentation.

Samtlig personal på förskolan har ansvar för att diskriminering och kränkande behandling motarbetas. Förskolechefen har det yttersta ansvaret. Berörd personal ansvarar för rutiner och att dokumentation upprättas.

Anmälan.

Om ett barn uppmärksammat ett fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av barn eller vuxen ska barnet prata med närmaste pedagog, denna pedagog ansvarar för att anmäla detta vidare till förskolechefen. Om en förälder uppmärksammat ett fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av barn eller vuxen på förskolan ska detta genast anmälas till förskolechefen. Om en anställd på Änglagårdsförskola uppmärksammat ett fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av barn eller vuxen ska detta genast anmälas till förskolechefen. Förskolechefen anmäler vidare till sin huvudman styrelsen i Helhetsförskolan i Östra strö AB om det skett ett fall av diskriminering, trakasserier eller en kränkande behandling av barn eller vuxen.

Utvärdering.

Utvärdering och revidering av handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling sker januari 2016.